Denetçi Belgesi Nasıl Alınır

09.01.2019
Denetçi Belgesi Nasıl Alınır

Denetçi Belgesi Nasıl Alınır ?

1. Başvuru dilekçesi

1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

2. Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

2.1. Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış, raporu düzenleyen kuruluşça protokol tarihi ve sayısı verilmiş, raporu imzalayan doktor adı soyadı ve sicil numarası belirtilmiş belge aslı olmalıdır.

2.2. Müracaat tarihi itibari ile son 3 ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.

2.3. Rapor içeriğinde “Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığını” belirten ifadelere yer verilmiş olmalıdır. Bu ibarenin sonradan doktor tarafından elle yazılmış olması halinde, bu bölümde ilgili doktorun tashihat parafı ve kaşesi aranacaktır.

2.4. Kamuda halen çalışmakta olan denetçi adaylarında, bu belge istenmeyecektir.

3. Diploma

3.1. Diploma veya yerine geçen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya denetçi belgesini düzenleyen idare yetkilisi tarafından “aslı görülmüştür”, “aslının aynısıdır” gibi ifadelere yer verilerek imzalanmış, sureti kabul edilecektir.

3.2. Kamuda halen çalışmakta olan denetçi adaylarında, bu belge istenmeyecektir.

4. Adli Sicil Beyanı

4.1. Merkez Yapı Denetim Komisyonu web sayfasında “Kütüphane/Standart Formlar” bölümünde yer alan formata uygun adli sicil beyanın, bizzat başvuruyu yapan tarafından imzalanması gerekmektedir.

4.2. Sunulan beyanlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarından yazılı olarak teyit edilecek olup, aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

4.3. Beyan yerine Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak adli sicil kaydı da sunulabilecektir. Adli sicil kayıt belgeleri müracaat tarihi itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.

4.4. Kamuda halen çalışmakta olan denetçi adaylarında, bu belge istenmeyecektir.

5. İlgili meslek odasına kayıt belgesi

5.1. Müracaat tarihi itibari ile son 3 ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.

5.2. Belge aslının başvuru dilekçesi ekinde sunulmuş olması gerekmekte olup, temsilciliklerin şubelerden faks yolu ile aldıkları belgelerde, faks nüshasının yetkili temsilcinin adı soyadı ve unvanı belirtilmek sureti ile imzalamış olması gerekmektedir. 

6. TC kimlik numarasını beyan eden belge ve 2 Adet fotoğraf

6.1. T.C kimlik numarasının yer aldığı, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya aile cüzdanı gibi resmi belgenin fotokopisi,

6.2. Son bir yıl içerisinde çekilmiş, renkli vesikalık fotoğraf olmalıdır.

7. Mesleğinde fiilen en az beş yıl çalıştığına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler

7.1. Kamuda çalışanlar

7.1.1. Mesleğinde en az 5 yıl fiilen çalıştığını beyan ettiği yıllara ait, hizmet verdikleri idareden alınmış, çalıştıkları mesleki ihtisas alanlarını, görevini (fiilen yaptığı işi), unvanını ve çalışma süresini (gün /ay/ yıl olarak) belirten resmi yazı veya hizmet çizelgesi kabul edilecektir.

7.2. Gerçek Kişiler

7.2.1. Mesleğinde en az 5 yıl fiilen yaptığı işleri gösterir belgeler olarak çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onaylanmış belgeler (onaylı proje kapakları, TUS, Yapı ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Hakediş, İş bitirme belgeleri veya ilgili idaresince düzenlenmiş, ilgilinin yaptığı işleri gösterir, resmi yazılardan biri veya bir kaçı)

7.2.2. Mesleğinde en az 5 yıl fiilen çalıştığını beyan ettiği yıllara ait vergi dairesi kayıt belgesi, Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, meslek odalarınca düzenlenmiş, SMM, SMS, SİM belgelerden biri veya birkaçı,

7.2.3. Beyan edilen çalışma süresini tevsik eden, ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınmış belgeler, dilekçe ekinde yer almalıdır.

7.3. Tüzel Kişi Ortağı

7.3.1. Tüzel kişiliğin ortağı olduğunu gösterir belgeler,

7.3.2. Ortağı olduğu tüzel kişiliğin, mesleğinde en az 5 yıl fiilen yaptığı işleri gösterir belgeler olarak çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onaylanmış belgeler, (onaylı proje kapakları, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Hakediş, İş bitirme belgeleri veya ilgili idaresince düzenlenmiş, ilgili tüzel kişiliğin yaptığı işleri gösterir, resmi yazılardan biri veya bir kaçı) 

7.3.3. Mesleğinde en az 5 yıl fiilen çalıştığını beyan ettiği yıllara ait, ortağı olduğu tüzel kişiliğin vergi dairesi kayıt belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi,

7.3.4. Beyan edilen çalışma süresini tevsik eden, ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınmış belgeler, dilekçe ekinde yer almalıdır.

7.4. Özel Sektör Çalışanı

7.4.1. Çalıştıkları özel kuruluşlardan alınan, ilgilinin görevini, unvanını ve çalışma süresini (gün ay yıl) belirten, firma yetkilisince imzalanmış çalışma belgesi,

7.4.2. Çalışma belgesini imzalayan yetkilinin yetki belgesi ve imza sirküleri,

7.4.3. Çalışma belgesini düzenleyen firmanın, ilgilinin çalıştığı dönemde faal olduğunu gösterir, vergi dairesi kayıt belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi,

7.4.4. Beyan edilen çalışma süresini tevsik eden, ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınmış belgeler, (SSK pirim ödeme belgeleri veya hizmet çizelgeleri) dilekçe ekinde yer almalıdır.

7.4.5. Yurt dışındaki çalışmalara ilişkin yukarıda istenen belgeler, ilgili ülkenin resmi makamlarınca mevzuatları doğrultusunda düzenlenmiş, Türkiye’deki noterlere bağlı yeminli tercümanlarca Türkçeye çevrilmiş suretleri ile birlikte sunulacaktır. Ayrıca düzenlenen belgeler ülkemiz temsilciliklerince onaylanmış olması gerekmektedir.

8. Yapı Denetimi Sistem Kaydı ve Kullanım Sözleşmesi

8.1. Yapı Denetim web sayfası üzerinden sistem kaydı oluşturularak (sistem kaydı oluşturulması ile ilgili bilgi web sayfasında yer almaktadır) temin edilen kullanıcı adı ve şifresi ile kullanılarak, sistem üzerinden temin edilen “Kullanım Sözleşmesin” tüm sayfaları imzalanmış şekliyle dilekçe ekinde yer almalıdır.

9. Laboratuvar Denetçisi Mühendisler için

9.1. Yukarıda istenen belgelere ek olarak, beş yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılı ilgili alanda olmak üzere laboratuvarda çalışıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler sunulmalıdır.

10. Proje ve Uygulama Denetçi İnşaat Mühendisleri için

10.1. Yukarıda istenen belgelere ek olarak, beş yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılında statik proje hazırlanması ya da incelenmesi konularında filen görev yaptığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler sunulmalıdır.

11. Banka Dekontu

11.1. Belge almaya hak kazanan Denetçiler, Halkbankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabı, 101 nolu ücret kodu hesabına yatırılmış ve ilgili denetçi adına düzenlenmiş dekont aslını sunmalıdır. Söz konusu dekont tutarı, belgenin düzenleme tarihi itibari ile o yıla ait yayımlanmış birim fiyat üzerinden yatırılmış olmalıdır.. 

11.2. EFT, Bankamatik veya havale dekontları kabul edilmeyecektir.

Tüm Belgelendirme ücretlerinin Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Halk Bankasında bulunan hesabına yatırılmadan önce http://basvuru.csb.gov.tr internet adresinden referans numarası alması gerekmektedir.

12. Genel Bilgiler

12.1. İlgilinin sunmuş olduğu belgelerdeki bilgilerinde, sonradan bir değişiklik olmuş olması halinde (Diplomadaki Soyadının evlilik gerekçesi ile değişmesi gibi) bu değişikliği kanıtlayıcı belgelerin de müracaat dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. 

12.2. Müracaat dosyasında tespit edilen eksik belge veya bilgi eksiklikleri Yapı Denetim Sistemi üzerinden bildirilmekte olup, söz konusu eksik belge veya bilginin tamamlandığı tarih itibari ile daha önce sunulmuş, adli sicil bayanları, oda kayıt belgesi ve sağlık raporunun düzenleme tarihi itibari ile 6 aylık süreyi doldurmuş olmaları halinde bu belgelerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.   

12.3. Yapı denetim sistem kaydı oluşturmamış adaylara müracaatları ile ilgili bildirimler www.yds.gov.tr  internet sitesinden, birer aylık periyotlarda “güncel duyurular” bölümünden ilanen duyurulmaktadır.

YAPI DENETİMİ SİSTEM KAYDI VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

A.Yapı Denetimi Sistem Kaydının Oluşturulması

A.1. İnternette Merkez Yapı Denetim Komisyonu web sayfasına (http://yds.gov.tr) girilir.

A.2. Sayfada  “Yapı Denetim Sistemi” butonuna basılır.

A.3. Açılan ara yüzde, Belge Başvuruları bölümünde yer alan “Denetçi Belge Başvurusu” butonuna basılır.

A.4. Gelen sayfada gerekli bilgiler doğru olarak doldurulur. Bu aşamada belirlenecek şifre, daha sonra sistem girişlerinde kullanılmak üzere ilgili tarafından belirlenecektir.

A.5. Tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasına müteakip, sayfanın alt köşesinde yer alan “Denetçi Adayı Hesabı Oluştur” butonuna basılarak sistem kaydı oluşturulur.

B. Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesinin Sistem Üzerinden İndirilmesi

B.1. İnternette Merkez Yapı Denetim Komisyonu web sayfasına (http://ydk.yigm.gov.tr) girilir.

B.2. Sayfada “YDS Üye Girişi” bölümünde, Yapı Denetim Sistem Kaydının oluşturulması sırasında belirlenen, ilgilinin kullanıcı adı ve şifresi ile sayfada görüntülenen güvenlik şifresi uygun boşluklara yazılarak,  “Giriş” butonuna basılır.

B.3. Açılan ara yüzün sol üst köşesinde “Denetçi Belgesi Başvurusu” bölümüne basılır.

B.4. Beliren sayfada gerekli bilgiler eksiksiz ve doğru olarak girilerek uygun boşluklar doldurulur ve “2.Adım Belge Başvurusu” butonuna basılır.

B.5. Açılan ara yüzde (Okudum, Kabul Ediyorum) ikonu işaretlenerek, “Denetçi Belgesi Başvurusu Yap” butonuna basılır.

B.6. Açılan yeni sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Hesap” butonuna basılır.

B.7. Görüntülenen sayfada, istenmesi halinde şifre değişikliği yapılarak (ihtiyaç olmaması halinde bu bölüm boş bırakılır) “Kullanım Sözleşmesi” butonuna basılır.

B.8. Ekrana yansıyan Kullanım Sözleşmesi, beraberinde görüntülenen “yazdır” ara yüzü aracılığı ile bilgisayar çıktısı olarak yazıcıdan alınır.

B.9. Alınan çıktının son sayfasındaki bilgiler kontrol edilerek, Kullanım Sözleşmesinin tüm sayfaları ilgili tarafından imzalanır.  

DENETÇİ BELGESİ ALMA İŞ SÜRECİ

  1. İnternette Merkez Yapı Denetim Komisyonu web sayfasından, Yapı Denetimi Sistem Kaydının Oluşturulması,
  2. İnternette Merkez Yapı Denetim Komisyonu web sayfasından, Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesinin Sistem Üzerinden İndirilmesi ve tüm sayfalarının imzalanması,
  3. İstenilen kriterlere uygun olarak, gerekli diğer bilgi ve belgelerin temini,
  4. Tüm belgelerin dilekçe ekinde, “Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı) Çetin Emeç Blv. No:5 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta yolu ile gönderilmesi,
  5. Gönderilen belgelerin, komisyonca incelenmesi,
  6. Uygu görülen müracaatlarının yapılacak ilk komisyon toplantısında onaylanması, eksik bilgi ve belge tespit edilen müracaatların, Yapı Denetim Sistemi üzerinden eksikliklerinin bildirilmesi, sistem kaydı olmayanları için ilanen duyurulması
  7. İlgililerin Yapı Denetim Sistemi üzerinden müracaatlarının durumunu takip ederek, eksik bilgi ve belge bulunduğu belirtilen müracaatlar için istenilen belgelerin tamamlatılması,
  8. Yapı denetim Sisteminde müracaatı uygun görülerek Denetçi Belgesi verilmesi onaylanan ilgililer, herhangi bir Halkbankası şubesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabı, 101 nolu ücret kodu hesabına belgenin düzenleme tarihi itibari ile o yıla ait yayımlanmış birim fiyat üzerinden yatırılmış yatırılmış ve ilgili denetçi adına düzenlenmiş banka dekont aslı ile birlikte “Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne (Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı) veya dilekçe ile talep etmesi halinde belgesini almak istediği ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek Denetçi Belgesinin elden alınması,

Belgeyi teslim alır almaz arka sayfadaki bilgileri doldurarak imza bölümünün imzalanması,

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.