Emlak istimlak müdürlüğü görev tanımı

13.12.2016
Emlak istimlak müdürlüğü görev tanımı

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak kurulan bir birimdir

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

        6.1 Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teminini sağlayacak yöntemleri araştırmak ve taşınmaz mal yönetimi politikalarını oluşturmak.

       6.2 Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

       6.3 Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini yapmak ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

       6.4 İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

       6.5 Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan veya satın alınan binaları teslim almak.

       6.6 Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.

        6.7 Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis /devir kararının kaldırılmasına veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.

       6.8 Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılmasını sağlamak, kiralamalara ilişkin sözleşme ve şartnameleri düzenlemek.

       6.9 Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak, aksi durumda teslim amacıyla gereken idari işlemlerin yapılması için gereğini yapmak.

       6.10 Belediye tarafından kamu yararı ilkesine uygun olarak kullanmak üzere, gerekli olan taşınmazların kiralama işlemlerini yapmak.

      6.11 Belediyenin özel malları veya üst hakkı belediyeye verilmiş olan donatı alanları üzerinde, bu üst hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için irtifak hakkı–üst hakkı tesis etmek. Buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, ihale işlemlerini yapmak üzere yetkili birime göndermek.

        6.12 Müdürlüğün sorumluluğunda ve yargıya intikal edilen konular hakkında Mahkemelerce veya Hukuk İşleri Müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek.

       6.13 Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dokümanı arşivlemek.

       6.14 Belediye sınırları içinde, imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların, Kamulaştırma Yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapmak. Kamulaştırmayla ilgili her türlü belgenin düzenli bir şekilde dosyalanarak muhafazasını sağlamak.

       6.15 Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi konularda gereken sekreterya görevini yürütmek.

       6.16 Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek.

      6.17 Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözleşmelerde yer alan koşulların yerine getirilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iş takibini sağlamak.

       6.18 Belediyeye ait taşınmazların işgalini önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurum ve birimlerle gerekli çalışmaları yapmak

       6.19 Belediyeye ait işgal edilmiş taşınmazların işgalcilerinden ecri misil bedellerini tahsil etmek ve tahliyelerinin yapılması için gerekli idari işlemleri yapmak.

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ:

       Müdürlük, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının vereceği emirler doğrultusunda, Belediye yasasına ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak bu yönetmeliğin 6.maddesindeki görevlerini yerine getirmek için yetkilerini kullanır.

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU:

       Müdürlük, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre ve Müdürlüğün çalışma disiplini içinde verilecek emirlerin ve bu yönetmeliğin

6.maddesinde tanımlanan görevlerin uygulanmasından ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜDÜRLÜK TEŞKİLATINDA GÖREV YAPACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI

9.MÜDÜRLÜK TEŞKİLATI: 

       9.1 Müdür

       9.2 Şef

       9.3 Memur veya Sözleşmeli Personel

       9.4 Mühendis Harita ve Kadastro Müh. Memur veya Sözleşmeli Personel

       9.5 Emlak ve İstimlâk Memurları Lise ve Üniversite Mezunu Memur veya Sözleşmeli Personel  (Müdürlük; Emlak ve İstimlak Müdürü, Emlak ve İstimlak Şefi ile hizmet ve görevlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda mühendis, avukat ve üniversitelerin diğer branşlarından mezun veya lise mezunu memur veya sözleşmeli personelden oluşur. Emlak ve İstimlak Memurlarının görevleri, Müdür tarafından, Bilgisayar işletmeni-Tahakkuk Memuru-Kayıt ve Arşiv Memuru-İstimlak Memuru-Emlak Memuru olarak ihtiyaca göre tespit edilir. )

10.EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

       10.1 Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince sorumlu olduğu görevleri yerine getirmek için kanunlardan gelen yetkilerini kullanmak, sevk ve idareyi sağlamak.

        10.2 Başkanlık Makamınca ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların düzenli olarak uygulanmasını sağlamak.

       10.3 Görev alanına giren konulardaki yayınları ve mevzuatı sürekli olarak izlemek ve konuyla ilgili olarak personelini düzenli olarak bilgilendirmek ve personelinin hizmet içi eğitimden faydalanmasını, konuyla ilgili olarak konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini sağlamak.

       10.4 Başkanlık Makamınca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak ve görevli olduğu komisyonlardaki görevlerini yerine getirmek.

       10.5 Belediyenin mülkü olan taşınmaz malların envanterini çıkarmak, tapu kayıtlarını izlemek ve bilgisayar ortamında kayıtların sürekli güncellenmesinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.

11.EMLAK VE İSTİMLÂK ŞEFİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

       11.1 Yönetmeliğin 7.maddesinde tanımlanmış olan “Müdürlüğün Görevleri”nin yerine getirilmesi için, Müdürden aldığı talimatlar doğrultusunda Müdürlük çalışmalarında eşgüdümü sağlamak.

       11.2 Müdürlükte denetim sistemi oluşturmak ve yapılmakta olan işleri her aşamada kontrol ve takip etmek.

 12.AVUKATIN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

       12.1 Müdürlük işlemlerinin hukuk ilkelerine ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinde ve Müdürlüğün Avukat ile olan hukuki işlemlerinde eşgüdümü sağlamak.

       12.2 Müdürün talebi halinde, gerekli konularda yazılı olarak hukuki görüş sunmak.

13.TEKNİK HİZMETLER SINIFI (Mühendis, Tekniker, Teknisyen vb.) PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

       Kamulaştırma işlemleri ile Müdürlük faaliyetleri kapsamındaki teknik konularda gerekli olan mühendislik çalışmalarını yürütmek ve işlemleri takip etmek.

14.EMLAK VE İSTİMLÂK MEMURLARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

       Yönetmeliğin 6.maddesinde tanımlanmış olan “Müdürlük Görevleri”nin yerine getirilmesi için Müdür ve şeften alınan talimatlar doğrultusunda işlemleri sürdürmek.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.