İmar planlarına karşı dava açma süresi

05.12.2016
İmar planlarına karşı dava açma süresi

İmar planlarına karşı açılacak davalarda planı yapan ve onaylayan kurumda yapılacak idari itirazlara bağlı olarak dava açma süreleri değişmektedir. Askıda itiraz edilip edilmemesine göre ya da askı sürecinin çoktan geride kalıp artık planın uygulanmaya başlanmış olduğu aşamalarda dava açma süreleri hesaplanabilmektedir. Bu konuda genel bir bilgi verilmesi herkes için faydalı olacaktır. 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “dava açma süresi” başlıklı 7. maddesinde dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu; ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı; yine aynı yasanın “üst makamlara başvurma” başlıklı 11. maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı kurala bağlanmıştır.

Özel kanun olan 3194 sayılı İmar Kanununun, “Planların Hazırlanması Ve Yürürlüğe Konulması” başlıklı 8.maddesinin (b) bendinde ise, “imar planları; nazım imar planı ve uygulama imar planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar” kuralı yer almaktadır.

Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planlarına karşı, 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuru için, özel bir kanun olan 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesi ile özel bir itiraz süresi getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, imar planlarına karşı, bir aylık askı süresi içinde 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuruda bulunulması ve bu başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılması halinde, bu tarihi takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde veya son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin reddedilmesi halinde bu cevap tarihini izleyen günden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde idari dava açılabileceği sonucuna varılmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun dava açma süresini düzenleyen 7. maddesinin 4. fıkrasında “ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması ve bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz” hükmü yer almaktadır.

İmar planlarına karşı dava açma sürelerine genel bir bakış yaptığımızda aşağıda belirtilen şekillerde iptal davası açılabilir.

1. Öncelikle askı süresi tamamlanmadan imar planlarına karşı iptal davası açılması mümkün değildir. İmar planları, askı süresi tamamlanmadığı sürece henüz kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğine dönüşmemektedir. İmar planlarının askıya çıkarılmadan uygulamaya konulması söz konusu olur ise tek tek uygulama işlemlerine karşı süresi içinde iptal davası açılması gerekir.

2. Askı süresi içinde imar planına itiraz edilir, son ilan gününden itibaren 60 gün içinde cevap verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır Bu şekilde reddedilmiş sayıldıktan sonra da 60 gün içinde dava açılır.

3. Eğer askıda iken yapılan itiraza ret cevabı gelmiş yani son ilan gününden itibaren 60 gün içinde bir ret cevabı gelmişse ise bu tarihten itibaren (ret kararının tebliği tarihinden itibaren) 60 gün içinde dava açılır.

4. İmar planına askıda iken itiraz edilmemişse askı süresinin bitim tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açılabilir.

5. İmar planına yukarıda belirtilen sürelerde dava açılmaması halinde imar planının uygulama işlemleri olan inşaat ruhsatı, imar durumu, parselasyon, terk, izaleyi şüyu, kamulaştırma gibi uygulayıcı işlemlere süresi içinde dava açılırken dayanak olan imar planına (üst planlar dahil) karşı da iptal davası açılabilir.

Bu sayılanların dışında “imar planının yeni öğrenilmiş olduğundan bahisle” imar planına karşı açılan iptal davaları süre aşımı yönünden reddedilecektir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.