Şantiye Şefliği Sözleşmesi 2019

14.01.2019
Şantiye Şefliği Sözleşmesi 2019

Şantiye alanlarında yapılan tüm betonarme, çelik vb. imatların ayrıca vekaleten üstlenilen sorumluluğun yetkileri, mimarlar ve inşaat mühendislerinin omuzlarındadır. Şantiye şefliğini ise mimar ve inşaat mühendisliği yapmaktadır. Bu anlamda, şantiye şefleri almış oldukları bu sorumluluğu bir sözleşme ile resmiyete dökmek zorundadır. Şantiye şefliği sözleşmesi bir sureti ile ikametgah ve Oda kayıt belgesini yapı ruhsatı düzenlenmesi sırasında ilgili idareye vermesi için ilgili yapı denetim kuruluşuna vermesi gerekiyor.

Ancak; Mühendis veya mimar diplomasına sahip olan yapı müteahhi, kendi işinin şantiye şefliğini üstlenecek ise, şantiye şefliği için sözleşme akdedilmesi şartı aranmaz.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar

MADDE 1-      ………………………………………………….. isimli/unvanlı  Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak ………………………………. arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme düzenlenmiştir. Bu sözleşmede taraflar Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak anılacaktır.

İşyeri

MADDE 2- Şantiye şefinin işyeri…………….. ili,    …………….. ilçesi, ……………………………………… adresindeki, tapunun ………… pafta, …… ada,………. parsel numarasıyla kayıtlı olan ve ilgili idareden alınan yapı ruhsatı ve eklerine göre inşa edilecek yapıdır.

Görev ve Yükümlülükleri

MADDE 3- Şantiye şefi; yapıyı yapı denetim kuruluşunun teknik konulardakitalimatlarına uygun olarak yönetmek ve inşa ettirmekle yükümlüdür. Şantiye şefi, yapılacak denetimler için hazırlık yaparak yapı denetim kuruluşuna bildirmek, yapı denetiminde bizzat bulunarak denetime ilişkin tutanak ve belgeleri imzalamak, yapı denetimine mani olanlar varsa bunları öncelikle yapı denetim kuruluşuna, yapı denetim kuruluşunca denetimin sağlanamaması halinde Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır.

Bunun yanında şantiye şefi; görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer görevleri, öncelik sırası ile yürürlükteki Yapı Denetimi Hakkında Kanuna, İmar Kanunu, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve ekleri, standart, şartname, fen ve sanat kuralları ile ilgili idare, yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidinin talimatlarına uygun olarak yapmayı taahhüt eder ve bu hizmetleri karşılığında 5 inci maddede belirtilen aylık sözleşme ücretini alır.

Sözleşme Süresi

MADDE 4- Sözleşme süresi, inşa edilecek yapının ruhsat tarihi ile yapı kullanma iznitarihi arasında geçen süredir.

Ücret

MADDE 5- Şantiye şefine yapacağı işe karşılık, sözleşme süresince iş gerekleri, işyeri veçalışma şartlarına göre birinci yıl için brüt ………YTL. aylık sözleşme ücreti ödenir. Aylık sözleşme ücreti ilgili ayın son iş günü nakden ödenir. Ertesi yıllarda, enflasyon oranı dikkate alınarak beher yıl için brüt ücret yeniden belirlenir. Belirlenen bu ücret aylık sözleşme ücreti kabul edilir. Şantiye şefine sözleşme ücreti dışında, görevi ile bu görevin iş gereklerine uygun olarak verilen diğer görevler için, bu sözleşmede belirtilenlerin (yabancı dil tazminatı, ödül, fazla çalışma ücreti, harcırah) dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılmayacaktır.

Çalışma Saat ve Süreleri

MADDE 6- Şantiye şefi haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımındangörevin ifa edildiği işyeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.

Sosyal Güvenlik

MADDE  7-  Şantiye  şefi  sosyal  güvenlik  bakımından  506     sayılı   Sosyal   Sigortalar Kanununa tabidir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 8- Bu Sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırası ile Sosyal SigortalarKanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İş bu sözleşme …./…./……. tarihinde, …… nüsha olarak düzenlenmiştir.

Şantiye Şefi (işçi) Yapı Müteahhidi (işveren)
Adı-Soyadı Adı-Soyadı veya Unvanı
İmza İmza


Şantiye şefliği sözleşmesi 2019 pdf dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Şantiye şefi sözleşmesi 2019

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.