1/5000 İmar Uygulama Plan Nedir

04.01.2019
1/5000 İmar Uygulama Plan Nedir

1/5000 İmar Uygulama Plan Nedir ?

1/5000 nazım imar planı; onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir rapordur.

Plan Yapılacak Alanın Belirlenmesi ve Verilerin Toplanması !

Plan yapılacak alan belirlenir ve sınırı tespit edilir. Plan yapılacak alan ve sınırları belirlendikten sonra, söz konusu alan ile ilgili resmi kurum görüşleri talep edilir. Arazide yapılacak olan çalışmanın programı ve altyapısı hazırlanır.

Plan Yapımında Hangi Kurumlardan Görüş Alınır ?

 • Harita Müdürlüğü
 • DSİ-Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü Etüd İşleri Daire Başkanlığı
 • Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı
 • İSKİ Genel Müdürlüğü
 • Turizm Bakanlığı İl Turizm Müdürlüğü
 • Projeler Daire Başkanlığı Yatırım Planlama Müdürlüğü
 • Mezarlıklar Müdürlüğü
 • Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü
 • PTT İşletme Genel Müdürlüğü Anadolu Yakası Telefon Baş Müdürlüğü
 • Türk Telekom A.Ş.
 • BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
 • TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Başbakanlık Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
 • Kültür Bakanlığı İl Kültür Müdürlüğü
 • TEDAŞ İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi
 • Emlak Müdürlüğü
 • Çevre Bakanlığı İl Çevre Koruma Müdürlüğü
 • TEDAŞ
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları I.Bölge Müdürlüğü 
 • İGDAŞ Gen. Müdürlüğü
 • İ.E.T.T Genel Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • İtfaiye Daire Başkanlığı
 • Ulaştırma Bakanlığı D.L.H. Meydanları Genel Müdürlüğü
 • Çevre ve Orman Bakanlığı İl Çevre ve Orman Bölge Müdürlüğü
 • İl Turizm Müdürlüğü
 • İmar Müdürlüğü
 • Planlama Müdürlüğü
 • Tapu Kadastro Müdürlüğü
 • İstanbul.. Numaralı KTVK Bölge Kurulu
 • Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü
 • İlgili İlçe ve İlk Kademe Belediyesi
 • Doğal Hayatı Koruma Derneği
 • Yerleşmenin özelliğine göre görüşü alınması gereken diğer ilgili birimler.

Plan Sürecinde Yapılacak Arazi Çalışmaları

Arazi çalışmalarında 1/1.000 veya 1/2.000 ölçekli haritalar üzerinde bina bazında aşağıda belirtilen tespitler yapılır.

Bina Tespitleri

 • Bina Kat Adedi
 • Bina Durumu
 • Bina Yapım Cinsi
 • Bina Kat Kullanımları
 • Fotoğraf Çekimleri
 • Alanın özelliğine göre belirlenecek diğer özellikler.

Anket Çalışması

 • Yörenin sosyo-ekonomik yapısını tespit etmeye yönelik konut, işyeri ve sanayi anketleri yapılır.
 • Konut anketleri, hane sayısına göre belirlenen bir yüzde ile hesaplanıp uygulanır.
 • İşyeri anketleri, %50 örneklem büyüklüğünde uygulanır.
 • Sanayi anketleri ise birebir yapılır.

Plan Yapımında Zemin Analizleri Çalışması

Arazi çalışmaları ve toplanan kurum görüşleri neticesinde toplanan veriler derlenerek analiz paftaları hazırlanır. Bu veriler birbirleri ile çakıştırılıp, yorumlanarak sentez paftaları hazırlanır. Sentez çalışmaları sonucunda yerleşilebilir alanlar tespit edilir.

Analiz Paftaları

 • Arazi Kullanım Durumu
 • Eğim Analizi
 • Dereler
 • Jeolojik Durum
 • Yapılara ait fiziksel veriler
 • Taks Değerleri
 • Kaks Değerleri
 • Yoğunluk Analizi
 • Doku Analizi
 • Mülkiyet Durumu
 • Arazi Değerleri
 • Mevcut Ulaşım Ağı ve Sorunları
 • Ulaşım Zonları
 • Üst Plan Kararları

Plan Kararlarının Verilmesi

Planlama alanında analizlerden çıkan sonuçlar ve sosyo-ekonomik yapı da değerlendirilerek sentez sonucu ortaya çıkan plan altlıkları üzerine farklı plan alternatifleri üretilir ve üretilen alternatiflerin yerleşmenin dokusuna uygunluğu değerlendirilir.

Planın Çizilmesi ve Rapor Hazırlanması

Alternatif plan yaklaşımlarından biri olgunlaştırılarak, teklif planın hazırlanmasına geçilir. Sayısal ortamda plan çizimi yapılır. Üretilen planda çizgisel olarak ifade edilemeyen hükümler genel ve özel plan notları olarak belirlenir. Tüm bu planlama sürecinin anlatıldığı ve alt ölçekli plana yön veren yazılı açıklamaların olduğu plan raporu hazırlanır.

Mecliste Görüşülmesi ve Onaylanması

 • Plan resmi yazı ile meclise gönderilir.
 • Mecliste onaylanır.
 • Onaylanan plan ilgili birime gönderilir.
 • İlgili birim planda gerekli düzeltmeleri yapar ve yedi takım çoğaltıp başkan’a onaylatılır.
 • Dağıtım yapılır.
 • Plan harita müdürlüğü tarafından askıya çıkarılır.
 • Askı süresince yapılan itirazlar değerlendirilir.
 • Değerlendirmeler meclise iletilir.
 • Meclisin vereceği karar doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.